شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

آخــرین اخــبار

کتاب راهنمای جیبی niosh برای خطرات مواد شیمیایی
کتاب راهنمای جیبی niosh برای خطرات مواد شیمیایی
  • ppm_adminuser
  • مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

NIOSH POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS کتاب راهنمای جیبی niosh برای خطرات مواد شیمیایی، داده و اطلاعات مهم را به صورت خلاصه برای ۶۷۷ ماده شیمیایی که به صورت رایج در صنعت استفاده می شوند را ارائه کرده است. اطلاعات بهداشت حرفه ای که در این کتاب یافت می شود، به کاربران جهت تشخیص و کنترل خطرات مواجهه شغلی با مواد شیمایی را  کمک

ادامه مطلب
تعیین میزان مواجهه شغلی با صدا
تعیین میزان مواجهه شغلی با صدا
  • ppm_adminuser

استاندارد ISO 9612-2009 تعیین میزان مواجهه شغلی با صدا این استاناندارد بین المللی یک روش برای تعیین میزان مواجهه شغلی با صدا تدوین کرده است.رویه اجرایی شامل مراحل زیر می باشد: شناسایی و آنالیز شغلی انتخاب استراتژی ارزیابی ارزیابی صوت ارزیابی عدم قطعیت محاسبات و ارائه نتایج.  

ادامه مطلب
تعییــن قــدرت کاهندگــی صــدای گوشــی بــا اســتفاده ازمانکــن ســر
تعییــن قــدرت کاهندگــی صــدای گوشــی بــا اســتفاده ازمانکــن ســر
  • ppm_adminuser

استاندارد BS EN ISO 4869-3:2007 تعییــن قــدرت کاهندگــی صــدای گوشــی بــا اســتفاده ازمانکــن ســر امـروزه بسـیاری از شـرکتهای رسـمی و برخــی تولیدکننده هــای نامعلــوم اقــدام بــه تولیــد محصولاتــی نموده انــد کــه از نظــر شــکل ظاهــر فریبنــده و جــذاب اســت امــا تشــخیص اینکــه کــدام نــوع یــا کــدام مشــخصات از حفاظهــای گـوش بـرای کارگـر مناسـب اسـت اغلـب از درجـه اهمیـت کمتـری برخــوردار اســت اســتاندارد۳-۴۸۶۹ تعییـن میـزان

ادامه مطلب
حدود مجاز مواجهه شغلی و پایش بیولوژیک
حدود مجاز مواجهه شغلی و پایش بیولوژیک
  • ppm_adminuser

حدود مجاز مواجهه شغلیو پایش بیولوژیک ACGIH  ۲۰۱۵ در جهان امروز سرمایه انسانی به ویژه نیروی کار ماهر گرانبها ترین عنصر برای تحقق اهداف توسعه پایدار به شمار میرود و حفظ و ارتقاء سالمت این عزیزان از طریق تأمین محیط کار سالم، از اهم اهداف سازمان های بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی میباشد. نظر به این که توسعه واحدهای صنعتی در کشور و

ادامه مطلب
استاندارد های اعتبار بخشی ملی ایران- بخش بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
استاندارد های اعتبار بخشی ملی ایران- بخش بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
  • ppm_adminuser
  • مرداد ۱۲, ۱۳۹۸

بیمارستان ها با ارزش ترین سرمایه های انسانی حوزه سلامت را همراه با تجهیزات و فناوری های مدرن و گران قیمت، بکار می گیرند تا با رعایت اصول اخالق حرفه ای و عدالت، زمانی که جسم و جان با ارزش انسان ها در معرض آسیب است آنان را درمان نموده و آسیب ها و دردها را از آنها دور نمایند. از این نظر الزم

ادامه مطلب
error: Content is protected !!