شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

آشنایی با آزمایشگاه معتمد محیط زیست و خدمات آن

  • توسط: ppm_adminuser
  • در تاریخ: شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
  • 1 دیدگاه
آشنایی با آزمایشگاه معتمد محیط زیست و خدمات آن

با توجه به افزایش روند توسعه صنایع در کشور نیاز به فعالیت آزمایشگاههایی جهت پایش عوامل زیست محیطی دیده شده است در نتیجه سازمان حفاظت از محیط زیست اقدام به ارایه مجوز به فعالان در این حوضه چه از قبیل بخش خصوصی و دولتی نموده است درنتیجه برای اولین بار در کشور آزمایشگاههای معتمد محیط زیست شکل گرفت.

در بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت مکلف است طرح خوداظهـاری بـرای پـایش منـابع آلـوده کننـده را آغـاز نمایـد . کلیـه واحـدهای تولیـدی، خدماتی و زیر بنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظـت محـیط زیسـت نسـبت بـه نمونـه بـرداری و انـدازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست آزمایشگاهی است که در بخش های دولتی و غیر دولتی کشور وجود دارد و توانایی آن جهت سنجش پارامترهای زیست محیطی بر اساس ضوابط و مقررات جاری ، مورد تایید سازمان قرار گیرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور که مرجع تائید فعالیت آزمایشگاه معتمد می باشد.

تایید گواهینامه آزمایشگاه معتمد: گواهینامه آزمایشگاههای معتمد بر اساس پارامترهای مندرج در نامه تأییدیه کتبی که به امضاء مدیر کل استان رسیده است تهیه و توسط معاونت محیط زیست انسانی و مدیرکل دفتر پایش فراگیر ممهور گردیده و صادر خواهد شد.

شرایط احراز گواهینامه متقاضی آزمایشگاه معتمد در بخشهای دولتی و غیر دولتی جهت دریافت گواهینامه باید دارای شرایط عمومی و فنی به شرح ذیل باشد:

مساحت لازم مجموعا برای بخشهای مختلف آزمایشگاهی و اداری متعارف ۷۵ مترمربع (بطور متوسط) میباشد که این میزان پس از بازدید کارشناسی اداره کل و یا دفتر پایش با توجه به نوع فعالیت، تعداد پارامترهای قابل سنجش و بخشهای مورد تقاضا تا حداقل ۴۰ متر مربع قابل تغییر می باشد.

مدیر فنی آزمایشگاه ملزم به حضور تمام وقت در آزمایشگاه می باشد.

آزمایشگاه متقاضی موظف است نمونه بردار ذیصلاح و آموزش دیده خود را در بخش های مختلف مورد تقاضا معرفی نماید.

معرفی و ارائه استانداردهای مورد نیاز و دستورالعملهای لازم برای انجام هر آزمایش به زبان فارسی و ارائه کاتالوگ تجهیزات به زبان اصلی ضروری می باشد.

دستورالعملهای مورد استفاده برای نمونه برداری و انجام آنالیز می بایست بر اساس استانداردهای مصوب داخلی یا بین المللی تهیه و تدوین گردد.

بسته به نوع پارامتر قابل سنجش و روش مورد تایید برای هر آزمایش، تجهیزات، دستگاهها و مواد مورد نیاز آن باید معرفی گردد.

دوره زمانی کالیبراسیون کلیه تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های معتمد می بایست مطابق جدول اطلاعات کالیبراسیون تجهیزات باشد.

نتایج اندازه گیریها برای مدت حداکثر فاصله زمانی بین دو پایش متوالی خوداظهاری که بر اساس ضوابط خوداظهاری در پایش تعیین می گردد دارای اعتبار می باشد.

پس از دریافت نمونه توسط آزمایشگاه متقاضی جهت تست مقایسه ای، آزمایشگاه متقاضی موظف است نتایج به همراه مستندات مرتبط را ظرف مدت دو هفته به اداره کل یا دفتر پایش ارسال نماید.

در صورت انقضاء تاریخ اعتبارگواهینامه آزمایشگاه معتمد، نتایج آزمایشات انجام شده پس از آن در صورت ارائه درخواست تمدید در مهلت مقرر تا ۱۵ روز مورد پذیرش می باشد و پس از آن فاقد هرگونه اعتباری خواهد بود.

در صورت عدم تطابق نتایج پایش همزمان واحد صنعتی توسط سازمان با آزمایشگاه معتمد، نتایج سازمان ملاک عمل خواهد بود.

آزمایشگاه در زمان تعلیق، مجاز به انجام هیچ گونه پایش زیست محیطی تحت عنوان آزمایشگاه معتمد نمی باشد و نتایج ارائه شده در این خصوص فاقد اعتبار می باشد و در صورت انجام پایش مطابق با شیوه نامه تخلفات اقدام خواهد شد.

خدمات ارایه شده در آزمایشگاههای معتمد بسته به امکانات آنها متفاوت میباشد در کل کلیه آلاینده های زیست محیطی از قبیل آلاینده ها در آب و خاک و هوا مورد پایش قرار میگیرد

صنایع مکلف به انجام پایش خود اظهای به صورت فصلی می باشند آزمایشگاه باید ۱۰ روز قبل از پایش زمان دقیق و پارامترهای مورد پایش را به اطلاع سازمان محیط زیست برساند و حداکثر در ۲۰ روز کاری نتایج را اعلام نماید

در هر زمان دفتر پایش این حق را دارد تا نسبت به کنترل نامحسوس فعالیت های آزمایشگاه معتمد و کنترل پارامترهای قابل اندازه گیری توسط آزمایشگاه معتمد اقدام نماید

برای آشنایی بیشتر با نحوه عملکرد آزمایشگاهها معتمد محیط زیست لینک زیر را مشاهده نمایید

 

 

 

 

 

 

برچسب ها:

بدون دیدگاه

error: Content is protected !!