شبکه های اجتماعی ما
 • فارسی
 • English

محیط زیست

شرح خدمات شرکت پایا پرداز محیط

 • اندازه گیری گازهای خروجی دودکش
 • اندازه گیری ذرات معلق خروجی دودکش
 • اندازه گیری VOCS در دودکش
 • اندازه گیری فلزات سنگین در دود کش
 • اندازه گیری صوت زیست محیطی
 • اندازه گیری گازهای محیطی
 • اندازه گیری ذرات معلق زیست محیطی
 • آنالیز فیزک و شیمی آب و پسا شامل: دما، سختی کل، کلسیم، منیزیم، چربی و روغن، کدورت، قلیائیت کل، کربنات، بی کربنات، نیتریت، نیترات، پتاسیم، سولفات، فسفات، دترجنت، کلر آزاد، شوری، آمونیاک، فلوراید، فنل، سیانید، سولفید، سولفیت، کلراید، سدیم، رنگ، pH, EC, COD, BOD5, DO, TSS, TDS, SS
 • آنالیز فلزات سنگین در نمونه های جامد و محلول شامل: Co, Cu, Mn, Zn, Ni, Cd, Al, Fe
 • آنالیز خاک شامل: افت حرارتی، مواد آلی، چگالی ذرات، درصد اشباع، درصد رطوبت، pH, TNV, EC
 • بیولوژی شامل: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس، قارچ ها، آنتروکوک مدفوعی، تخم انگل، بایو آئروسل، کلروفیل A، کلروفیل B، HPC
error: Content is protected !!