شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

شیوه نامه های آزمایشگاههای معتمد جدید (شهریور ۱۳۹۸)

  • توسط: ppm_adminuser
  • در تاریخ: شهریور ۲۳, ۱۳۹۸
  • 1 دیدگاه
شیوه نامه های آزمایشگاههای معتمد جدید (شهریور ۱۳۹۸)

نظر به ضرورت ارتقاء جایگاه حاکمیتی سازمان در امر پایش خوداظهاری در دوره جدید مدیریتی تلاش گردید تا با در نظر گرفتن کلیه عوامل اثر گذار دخیل دراین حوزه بالاخص پیش بینی ساز و کار مناسب و شفاف میان سه ضلع مثلث محیط زیست، آزمایشگاه معتمد و صنعت از طریق ابزارهای قانونی و تدوین دستورالعمل خوداظهاری در پایش و شیوه نامه های مرتبط با فعالیت آزمایشگاه معتمد و همچنین تصویب تعرفه خدمات آزمایشگاهی در شورایعالی محیط زیست با هدف رفع ابهامات و کاهش مشکلات موجود در این حوزه صورت گرفت و آیین نامه موصوف، طی جلسات مستمر کارشناسی با کلیه بخش های مرتبط درون و برون سازمانی بررسی گردید و نهایتاً در بیستمین جلسه شورای محترم معاونین سازمان در اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب رسید.

بخش اول(صفحه ۱ تا ۳۹)

بخش دوم (صفحه ۴۰ تا ۴۹

بخش سوم (صفحه ۵۰ تا ۷۲)

برچسب ها:

بدون دیدگاه

error: Content is protected !!