شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

حدود مجاز مواجهه شغلی و پایش بیولوژیک

  • توسط: ppm_adminuser
  • در تاریخ: مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
  • 23 دیدگاه
حدود مجاز مواجهه شغلی و پایش بیولوژیک

حدود مجاز مواجهه شغلیو پایش بیولوژیک ACGIH  ۲۰۱۵

در جهان امروز سرمایه انسانی به ویژه نیروی کار ماهر گرانبها ترین عنصر برای تحقق اهداف توسعه پایدار به شمار میرود و حفظ و ارتقاء سالمت این عزیزان از طریق تأمین محیط کار سالم، از اهم اهداف سازمان های بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی میباشد.

نظر به این که توسعه واحدهای صنعتی در کشور و کاربرد دهها هزار نوع ماده شیمیایی با خواص و اثرات مختلف و استفاده از دستگاهها و ماشین آالت صنعتی گوناگون منجر به افزایش مواجهه شاغلین با انواع عوامل مخاطره زای محیط کار گشته و امکان ابتال به بیماریهای شغلی را افزایش خواهد داد، لذا برای برخورداری شاغلین از محیط کار سالم کنترل عوامل زیان آور مذکور ضرورت دارد. برای تحقق این امر اولین گام، جداسازی محیط های کاری سالم و ناسالم از یکدیگر بر اساس معیارهایی تحت عنوان حدود مجاز مواجهه شغلی می باشد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه

error: Content is protected !!