شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

تعییــن قــدرت کاهندگــی صــدای گوشــی بــا اســتفاده ازمانکــن ســر

  • توسط: ppm_adminuser
  • در تاریخ: مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
  • 3 دیدگاه
تعییــن قــدرت کاهندگــی صــدای گوشــی بــا اســتفاده ازمانکــن ســر

استاندارد BS EN ISO 4869-3:2007

تعییــن قــدرت کاهندگــی صــدای گوشــی بــا اســتفاده ازمانکــن ســر

امـروزه بسـیاری از شـرکتهای رسـمی و برخــی تولیدکننده هــای نامعلــوم اقــدام بــه تولیــد محصولاتــی نموده انــد کــه از نظــر شــکل ظاهــر فریبنــده و جــذاب اســت امــا تشــخیص اینکــه کــدام نــوع یــا کــدام مشــخصات از حفاظهــای گـوش بـرای کارگـر مناسـب اسـت اغلـب از درجـه اهمیـت کمتـری برخــوردار اســت

اســتاندارد۳-۴۸۶۹ تعییـن میـزان کاهندگـی صـدای گوشـی را بـا اسـتفاده ازمانکــن ســر )ATF: Fixture Test Acoustic )توصیــه میکنــد.ایــن روش اجــازه میدهدکــه شــخص آزمایشــگر کنتــرل بیشــتری روی پارامترهــای تأثیــر گــذار داشــته باشــد و اطمینــان بیشــتریاز تکرارپذیــری داده هــا میدهــد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه

error: Content is protected !!