شبکه های اجتماعی ما
 • فارسی
 • English

بهداشت حرفه ای

دستوالعمل پذیرش نمونه ها در آزمایشگاه

Sample acceptance policy

 

آزمایشگاه پذیرش نمونه ها را براساس شرایط جابجایی و نگهداری مندرج در متن استاندارد متد با هدف اطمینان از صحت و دقت در نتایج آنالیز نمونه ها تعیین نموده است. چنانچه شرایط زیر محقق نشود به اطلاع مشتری رسانده می شود. در این شرایط براساس زمان ماند تعریف شده در استاندارد متد،  نمونه ها در شرایط مناسب نگهداری می شوند ولی وارد مرحله  ثبت و انجام آزمایش نمی شوند تا توسط مشتری تعیین تکلیف شوند.

جهت ارسال نمونه یک فرم ماتریس اطلاعات نمونه به مشتری داده می شود که می بایست اطلاعات لازم در فرم شامل موارد زیر بهمراه نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد.

 1. کد نمونه (مربوط به مشتری)
 2. تاریخ و زمان نمونه برداری
 3. نوع نمونه شامل: فیلتر، جاذب، و…
 4. پارامترهای مورد نظر جهت آنالیز
 5. متد نمونه برداری و آنالیز
 6. نمونه بردار
 7. نمونه شاهد دارد/ندارد
 8. سایر اطلاعات ضروری
 9. تاریخ و زمان ارسال نمونه و امضای مشتری

توضیح: براساس ضوابط آزمایشگاه نمونه هایی که فرم اطلاعات ناقص داشته باشد پذیرفته نمی شوند. در مواردی که اطلاعات فرم ناقص باشد با مشتری تماس گرفته می شود و قبل از پذیرش نمونه باید اطلاعات فرم تکمیل گردد.

وضعیت نمونه ها توسط پیام رسان در چهار مرحله و پذیرش ثبت، آنالیز و تحویل نتایج به اطلاع مشتری رسانده می شود.

 

مشخصات نمونه ها

 1. کد نمونه روی آن باید منطبق با کد اعلام شده در فرم اطلاعات نمونه باشد.
 2. برای نوشتن کد نمونه روی برچسب یا کاغذ، باید از ماژیک ضد آب و یا خودکار استفاده شود. (از مداد استفاده نشود)
 3. جابجایی نمونه ها باید مطابق با روش استاندارد انتخاب شود و نمونه های جاذب شکسته و یا فیلتر پاره آنالیز نمی شوند.
 4. در صورت نیاز به تهیه ادوات جابجایی با شرایط خاص مندرج در استاندارد متد،  مانند شرایط انتقال دور از نور خورشید و یا حفظ نمونه در دمای معین قبل از نمونه بردای با آزمایشگاه هماهنگ شود.

 

دریافت و ارسال نمونه ها

 1. تحویل نمونه های شهرستان از فرودگاه مهرآباد، ترمینالهای مسافری سطح شهر تهران در صورت ارسال مشخصات بارنامه به شماره ۲۴ ۱۴ ۱۳۹ ۰۹۳۷ و به نام نماینده شرکت پایا پرداز محیط بعنوان گیرنده بصورت رایگان از محل های مذکور صورت می پذیرد.
 2. تحویل نمونه های سطح شهر تهران (حداقل ۵ نمونه) بصورت رایگان توسط پیک موتوری این شرکت از محل مشتری انجام می شود.

 

نحوه پرداخت هزینه های آنالیز

در صورت عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری، مشتری می تواند نهایتاً ظرف یکماه از دریافت نتایج آنالیز نسبت به تسویه و پرداخت صورتحساب ارسالی اقدام نماید

 

مواد مصرفی

آزمایشگاه پایا پرداز محیط با هدف کمک به تامین نیازهای نمونه برداری مشتریان خود مواد مصرفی مانند فیلترهای  PTFE, Fiberglass MCE, PVC و غشای نقره ای با پورسایزها در قطرهای مختلف ۲۵,۳۷,۴۷mm و نیز جاذبهایXAD-2, Silica gel+Sulfuricacid ,XAD-2+2, Hydroxymethyl piperidine, Molecular sieve, Silica gel specially clean, XAD-7, Tenax Anasorb747, Silicagel را تامین نموده است. لذا مشتریان می توانند براساس متد مورد استفاده نسبت به تهیه موارد مذکور از آزمایشگاه قبل از نمونه برداری اقدام نمایند.

حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد/sample توضیحات
P-1 Poly aromatic Hydrocarbons (PAH) NIOSHبهداشت  ۵۵۱۵ Gas Chromatograph-FID Filter + Sorbent

(۲-μm, 37-mm PTFE + washed XAD-2, 100 mg/50 mg)

۱ µg Acenaphthen- Acenaphthylene-Anthracene benzo (a) anthracene- benzo (a)pyrene-benzo (ghi)perylene fluoranthene fluorene
P-2 Hydrocarbons-Aromatic

(BTEX)

NIOSH 1501 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent Tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۰٫۱ µg Benzene- toluene- ethylbenzene-o-xylene
P-3 Crystalline Silica NIOSH 7602 Fourier Transform Infrared Spectrophotometry Cyclone + Filter(10-mm nylon or Higgins-Dewell (HD), and PVC filter, 37-mm, 5-μm) ۱ µg CRYSTALLINE
بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد توضیحات
P-4 Oil mist NIOSH 5524 Chemical Desolution And Advanced Gravimetric Membrane Filter (PTFE) ۱ µg/sample OIL MIST, MINERAL Oil metal working fluids
NIOSH 5026 Infrared Absorption Spectrophotometry Membrane Filter(37-mm diameter, 0.8-:m MCE, 5-:m PVC, 2-:m PTFE, or glass fiber) OIL MIST, MINERAL
P-5 Asbestos NIOSH 7400 Phase Contrast Microscopy Filter (0.45- to 1.2-μm cellulose ester membrane, 25-mm; conductive cowl on cassette) ۱۰۰ fibers/mm² ASBESTOS by PCM
P-6 Benzo (a) pyrene NIOSH 5515 Gas Chromatograph-FID Filter + Sorbent(2-μm, 37-mm PTFE + washed XAD-2,100 mg/50 mg) ۱ µg/sample Banzo (a) pyrene
P-7 Benzyl chloride NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID Solid sorbent tube coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)(Lot # 2000) ۱ µg/sample Benzyl chloride
P-8 Methanol NIOSH 2000 Gas Chromatograph-FID Solid sorbent tube (silica gel, 100/50 mg) ۱ µg/sample Methanol
بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد توضیحات
P-9 Chlorobenzene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID Solid sorbent tube coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)(Lot # 2000) ۱ µg/sample Chlorobenzene
 

p-10

Chloroform NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID Solid sorbent tube coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)(Lot # 2000) ۱ µg/sample Chloroform
P-11 BIOAEROSOL SAMPLING (Indoor Air) NIOSH 0800 پور پلیت (شمارش باکتری) mg/m3 Culturable organisms: bacteria, fungi, thermophilic actinomycetes
P-12 Styrene NIOSH 1501 Gas Chromatograph-FID Solid tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۰٫۱ µg/sample styrene
بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد/sample توضیحات
P-13 Cresol NIOSH 2546 Gas Chromatograph-FID Solid sorbent Tube(XAD-7, 100 mg/50 mg) ۱ µg CRESOL
P-14 Cumene NIOSH 1501 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۰٫۱ µg Cumene
P-15 Cyclohexane NIOSH 1500 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۱ µg cyclohexane
P-16 Dichlorobenzene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID Solid sorbent tube coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)(Lot # 2000) ۱ µg Dichlorobenzene

 

بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد/sample توضیحات
P-17 Dichloroethane NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID Solid sorbent tube coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)(Lot # 2000) ۱ µg Dichloroethane
P-18 Dichloroethylene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID Solid sorbent tube coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)(Lot # 2000) ۱ µg ۱,۲-Dichloroethylene
P-19 Ethyl butyl ketone NIOSH 1301 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۱ µg ethyl butyl ketone
P-20 N-hexane NIOSH 1500 Gas Chromatograph-FID Solid  Sorbent tube[1](coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg) ۱ µg n-hexane

 

بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد/sample توضیحات
P-21 Isobutyl acetate NIOSH 1450 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۱ µg isobutyl acetate
P-22 Methylene Chloride NIOSH 1005 Gas Chromatograph-FID SOLID SORBENT(2 coconut shell charcoal tubes, 100/50 mg) ۱ µg METHYLENE CHLORIDE
P-23 Methyl ethyl ketone NIOSH 2500 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube (beaded carbon, ~150 mg/~75 mg) ۱ µg METHYL ETHYL KETONE
P-24 Phenol NIOSH 2546 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube (XAD-7, 100 mg/50 mg) ۱ µg PHENOL

 

بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد/sample توضیحات
P-25 Linear aliphatic compounds

C6-C12

NIOSH 1500 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube[1](coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg) ۱ µg C6-C12
P-26 Styrene NIOSH 1501 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۰٫۱ µg styrene
P-27 Tetrachloroethylene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube (coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)(Lot # 2000) ۱ µg Tetrachloroethylene
P-28 Trichloroethylene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube (coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)(Lot # 2000) ۱ µg Trichloroethylene

 

بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد/sample توضیحات
P-29 Vinyl Chloride NIOSH 1007 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube(2 tandem tubes, each with 150 mg activatedcoconut charcoal) ۱ µg Vinyl Chloride
P-30 Carbon tetrachloride NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube (coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)(Lot # 2000) ۱ µg Carbon tetrachloride
P-31 Ethanol NIOSH 1400 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg) ۱ µg Ethanol
P-32 Acetaldehyde NIOSH 2538 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

[۲-(hydroxymethyl)piperidine (2-HMP)

on XAD-2, 450 mg/225 mg]

۱ µg Acetaldehyde

 

بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص /sampleواحد توضیحات
P-33 Paraffin Osha PV 2047 Gas Chromatograph-FID Glass fiber filter ۱ µg Paraffin wax fumes
P-34 Ketones NIOSH 1300 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۱ µg Acetone-Cyclohexanon-Diisodutylketone-Hexanone-MIBK-M2-Pentanone
P-35 Benzene NIOSH 1501 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۱ µg Benzene

 

بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد توضیحات
P-36 ۲-Butanone NIOSH 2500 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۱ µg ۲-Butanone
P-37 Formaldehyde NIOSH 2541 Gas Chromatograph-FID Solid Sorbent tube

(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

۱ µg Formaldehyde

 

بهداشت حرفه ای –اندازه گیری عوامل شیمیایی محیط کار
کد آزمایش نام / عنوان ترکیب شیمیایی روش استاندارد نمونه برداری و آنالیز تکنیک / دستگاه آنالیز نوع جاذب حد تشخیص واحد توضیحات
P-38 Metals

Cu,Mn,Cr,Mo,Cd,Ni,V,Fe,Zn

,Mg,,Al,Ba,Co,Na,K,Pb

OSHA ID 121 Atomic Absorption Mixed – cellulose ester filter ۱ µg/sample
P-39 Metals

As, Se

NIOSH-7302 Induced Coupled Plasama Mixed – cellulose ester filter ۱ µg/sample
P-40 Metal

Hg

NIOSH -6002 Cold Vapour Atomic Absorption SOLID SORBENT TUBE

(Hopcalite in single section, 200 mg)

۰٫۰۳ µg/Sample
P-41 Acid Mist (HCl) OSHA ID 174 SG ION Chromatography Silica gel tube ۱ ppm
۴۲ Acid Mist (H2SO4) OSHA ID 113 Mixed cellulose ester membrane filter ۱ ppm
۴۳ Acid Mist (H3PO4)   OSHA ID 111 Mixed cellulose ester membrane filter ۱ ppm
۴۴ Acid Mist (HNO3) OSHA ID 165 SG Silica gel tube ۱ ppm
۴۵ Acid Mist (HF) OSHA ID 110 Mixed cellulose ester membrane filter ۱ ppm

توضیح۱: سایر پارامترها و ترکیبات شیمیایی که با روشهای گازکروماتوگرافی،FTIR، فلیم فتومتری، اسپکتروفتومتری، تیتراسیون، جذب اتمی کوره و شعله، و میکروسکوپ الکترونی آنالیز می شوند در صورت دریافت ترکیب استاندارد مرجع،  قابل آنالیز دراین آزمایشگاه می باشد.

error: Content is protected !!