شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

هوا و صدا (منابع ثابت و سیار)

– سنجش کلیه گازهای احتراقی در خروجی دودکش شامل:

(درصد تیرگی، CO, CO2, O2, NO, NO2, NOX, SO2, THC, H2S)

– سنجش کلیه پارامترهای فیزیکی خروجی دودکش شامل: (دما، راندمان احتراق، دبی، میزان هوای اضافه، میزان رطوبت، سرعت گاز خروجی، میزان اتلاف انرژی و …)

– نمونه برداری و سنجش ذرات معلق در خروجی دودکش

– نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین در خروجی دودکش

– نمونه برداری و آنالیز ترکیبات آلی و سرطانزای خروجی دودکش

– نمونه برداری و آنالیز گازهای غیر احتراقی ناشی از فرایند شامل: (Furan & Dioxin, H2SO4, HCN, CH4, HCL, NH3)

– سنجش گازهای احتراقی در خروجی خودروهای سبک، سنگین و لیفتراک ها و سایر وسایل نقلیه موتوری CO,CO2, HC, O2, SO2, λ

– سنجش تراز فشار صدا شامل: (Lmin, leq30, Lmax, SPL) و تراز روزانه صدا، تراز شبانه صدا و …

– اندازه گیری بیوآئروسل ها در اتاق های پاک  ، ایزوله ، تمیز ، بیمارستان ها و غیره

– اندازه گیری میزان سمی بودن روش شیرابه گیری از طریق بررسی زباله ها و شبیه سازی روش تصفیه پسماند TCLP (Toxity Characteristic Leaching Procedure)

 

فیزیک و شیمیایی آب و پساب

کلسیم، منیزیم، آمونیاک، سولفات، کلراید، کلر آزاد، سختی کل، هدایت الکتریکی، قلیائیت کل، کربنات، بیکربنات، رنگ، نیتریت، کدورت، نیترات، فسفات، دترجنت، فنل، چربی و روغن، فلوراید، سدیم، پتاسیم، سولفید، سولفیت، سیانید، TSS, TDS, BOD5, COD, pH, DO

 

فلزات سنگین و غیر آلی آب و پساب، خاک، لجن و  رسوب و پسماند

Ni, Zn, Cu, Ag, Fe, Pb, Cd, Co, Cr, Hg, As, Al, Be, B,…

 

ترکیبات نفتی و سموم

سنجش ترکیبات آلی شامل  BTEX, PAHS, PCBS, TPH

 

هوای محیط و تشعشعات غیر یونیزان

– سنجش بخارات هیدروکربنی هوای محیط

– سنجش ذرات معلق هوای محیط شامل: (PM10, PM2.5, PM)

– سنجش گازهای محیطی و گلخانه ای شامل: (O3, CO, CO2, H2S, SO2, NOX, NO, NO2)

-سنجش تشعشعات غیر یونیزان UVa

 

فیزیکی و شیمیایی خاک

هدایت الکتریکی، کلسیم، بیکربنات، کلراید، منیزیم، پتاسیم، سدیم، سولفات در عصاره اشباع، درصد اشباع، درصد رطوبت، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، TNV, pH

 

بیولوژی و بیوتکنولوژی

توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس

 

error: Content is protected !!